pi$vi^=pi|iWi*mik [nisi^r&/ *SiSi#=1/ *SiSi#=2]

kiyi^pi|Nili&

Jvininiio SiRaiitiniio viMii!^miio pi$vi^=pi|iWi*mik *viBiigimiio aipiiti#o *SixiNai! biiLkmiio aiiJvini *vikisinii! siiri! aini! mijbi$ti piiyii! si#yii!*jti kr! C!. sii@ pih!liio tii! aimiir& pidw*ti aini! pi|viV*¿aii! ai!k biiLkni! biiLkmiioWi& *viwiWi&^ biniivi! ti! r&ti! aiiyii!*jti kr!li& C!. mii!Ti Biigi! aii uomir! biiLkni#o mini aiiniodidiyik pi|viV*¿aii!miio piri!viiyi!li#o hi!yi C!. ti!Wi& —gimmiti siiWi! Ziini˜ ni& pidw*ti aipiniivi&ni! *SixiNni! rsipi|d, aiWi^pi$N^ aini! aiiniodpi|d biniivi& biiLkmiio *SixiN pi|tyi!nii! pi|!mi jgiiDviimiio aiivi! C!.ti!mini& aiioti*rk ximitiiaii!ni! u¿!*jti kr! ti!viio piDkiri! ti!mini& siimi! f!ok&ni! ti!minii! Siir&*rk aini! miini*sik *vikisi siiwviimiio aiivi! C!. aii siiWi! *viwiWi&^aii! pii!tiini! tiWii aiisipiisiniio lii!ki!ni! simiJ Sik!, BiiMii, sioKyii, tik^, tiili aini! liyi, *ciH, pi|kV*ti, vigi!r! *viSi! simij k!Lvi& ti! miiT! —milT&pili enT!*lijnsi Wi&yir&˜ aipiniivi& C!.
siini#k$L viitiivirNmiio aii pidw*tiaii! dviiri *SixiN aiipivii piiCLni( aimiiri! aiiSiyi C! k! :

  • biiLkmiio sititi *SixiN gi|hN krviiniio ki@Silyini! jigi|ti kr& ti!nii! *vikisi krvii!.
  • biwi *viMiyii! miiT!ni& ti!mini& titpirtiinii! *vikisi krvii!.
  • *viwiWi&^nii! vyi*ktigiti, siimii*jk aini! Biiviniitmik *vikisi siiwvii!.


pi|iWi*mik/ miidyi*mik/ucci¿r miidyi*mik

kiyi^pi|Nili&

}iviN *viwiwimimiio dr!k biiLkni& vyi*ktigiti *vi*SiMTtiinii! svi&kir kr&ni! *SixiNni& ucci gi#Nvi¿i jiLviviimiio aiivi! C!. sivi^gi|ih& aini! sioti#*liti aiByiisik|mini! piDkirRpi Si@xi*Nk pi|viV*¿aii! siiWi! ji!D&ni! *viwiWi&^aii!ni& vyi*ktigiti aiiviDti aini! ki@Silyinii! *vikisi krvii! aini! ti!miniio vigi^KioDniio aini#Bivini! ti!aii! biihyi jgitini& viisti*viktii siiWi! ji!Dtiio Si&Ki! ai! *dSiimiio SiiLi sititi kiyi^rti rh! C!. bii@*dwk ji!Si aini! *SixiNni& ucci gi#Nvi¿i dviiri *viwiWi&^ *vivi!ciniitmik aini! kRNimiyi *viciirk bini!, sWii*nik aini! vi@*Svik kiyii!^miio sihBiigi& Wiiyi aini! Jvinini! simiVdw krti& *vi*viw sioskV*tiaii! aini! ai*Bigimi pi|tyi! miiniviicik Û*MT k!Lvi! ti!vi& tiili&mi ti!ni! aipiiyi C!.
simijSi*kti, ai*ti aiiviSyik Ziini aini! ki@Silyini& pi|i*pti, hkiritmik ai*Bigiminii! *vikisi aini! hkiritmik kiyii!^ni& tik aii biwi vicci! si#mi!L siiw&ni! aiByiisik|mini#o aiiyii!jni kr!li C!.