SiiLi *viSi! :

BiRcimiio Di^.h!Dgiivir miigi^ pir *sWiti }iviN *viwiwimi svi*niBi^r, nii!ni=gi|inT!D, sirkir miinyi [gi#.mii. aini! u.mii. *SixiN bii!D^] aini#Bivi& *Sixiki! wriviti& SiiLi C!. j!miio gi#jriti& miidyimimiio nisi^r&Wi& wi!rN=12 [siimiinyi pi|viih aini! *viZiini pi|viih] aini! aiogi|!J miidyimimiio nisi^r&Wi& wi!rN=8 si#w&ni#o *sixiN aiipiviimiio aiivi! C!. aii SiiLini& sWiipinii ti!niio aiiwsWiipik }i& *krN *bini&viili! dviiri ainyi TXsT&aii! siiWi! miL&ni! viMi^=1989 miio krviimiio aiivi&. j! ai*jti ai!jyi#k!Sinili TXsTniio siociilinimiio aiij *dni si#w& sifLtiipi$vi^k kiyi^rti C!. SiiLi ti!niio *SixiN tiWii ainyi upili*bwaii! miiT! siir& niiminii wrivi! C!. SiiLiniio GNio *viwiWi&^aii! bii!D^ni& pir&xiimiio *jllii aini! rijyi kxiiai! sWiini mi!Lvi& ci$kyiio C!. siioskV*tik aini! rmiti=gimitini& pi|viV*┬┐aii!miio piN SiiLi aigi|sWiini! C!. }iviN pi*rviirni! niJkWi& jiNvii miiT! aimiir& niini& piN si#odr, sititi pi|gi*tiSi&li SiiLini& RbiR mi#liikiti miiT! aiipini#o homi!Sii sviigiti C!.