pi|vi!Si wiri=wi!rN

*pi|yi viili&}i&, pi|vi!Si fi!mi^ Birtiio pih!liio ni&ci! jNivi!li biibitii! dyiini! li!vi&.
nivii! pi|vi!Si SiiLinii *niyimii!, wiri=wi!rN aini! *SixiN bii!D^nii miigi^dSi^ni aini#siir aipiiSi!. ki!epiN biiLknii! pi|vi!Si niiti=jiti, wmi^ k! ji*tinii kirN! ri!kviimiio aiiviSi! ni*h.
pi|vi!Si mioj#r Witiio pih!liio pi|vi!Siniio wiri=wi!rNi!ni& pi#rti& aiiviSyik C!.

pi|vi!Si miiT!ni& aiiKir& si¿i aiiciiyi^}i& aini! siociiliki!ni& rh!Si!.


SiiLimiio pi|vi!Si pi|*k|yii j#di=j#di wi!rNi!miio ni&ci! mi#jbi C!. :

 • biiLmio*dr
 • ucci¿r miidyi*mik
 • pi|iWi*mik / miidyi*mik


biiLmio*dr.

viyi miyii^di:
nisi^r& miiT! 2.5 viMi^, niinii! Si&Si# 3 viMi^, mii!Ti! Si&Si# 4 viMi^ tiWii wi!.1 miiT! 5 viMi^ pi$N^ hi!vii jRr& C!. [31 mi! si#w&]

pi|vi!Si mi!Lvivii miiT!nii! simiyigiiLi!:

 • *Dsi!mbir miisimiio pi|vi!Si fi!mi^ miLSi!.
 • jnminii diKiliini& ai!T!sT!D ki!pi& pi|vi!Si fi!mi^ siiWi! fr*jyiiti jmii krivivi&.
 • ji! aiipinii!/aiipini& piilyi ainyi SiiLimiio aiByiisi kr&ni! aiivyii hi!yi tii! SiiLi Ci!Dyiini#o aisili pi|miiNpiH jmii krivivi#o.


pi|iWi*mik aini! miidyi*mik *viBiigi miiT! pi|vi!Si *vigitii! :


 • ai!*pi|li miisimiio pi|vi!Si fi!mi^ ni#o *vitirN WiSi!.
 • pi|vi!Si fi!mi^ni& siiWi! ni&ci!nii jRr& aiiwiri! jmii krivivii:
  SiiLi Ci!Dyiinii! diKilii! ni& pi|mii*Nti kr!li& nikli
  pi*rNimi piHk ni& pi|mii*Nti kr!li& nikli
  jnmi tiir&Kinii! diKilii! ni& pi|mii*Nti kr!li& nikli.
 • *SiSi#=2 nii *viwiWi&^ wi!=1 miio pi|vi!Si mi!LviSi! tiWii ainyi viwirinii pi|vi!Si miiT! sirkir}i&nii *niyimii! mi#jbi pi|vi!Si miLSi!.
 • pi|vi!Si miL! tyiir! SiiLini& f&, SiiLi Ci!Dyiinii! diKilii! tiWii pi*rNimi piHk ti#roti jmii kriviviinii rh!Si!.

wi!:11/12 ucci¿r miidyi*mik miiT! pi|vi!Sini& *vigiti


 • *jllii *SixiNi*wkir& kci!r&nii *niyimii! aini#siir ucci¿r miidyi*mikmiio pi|vi!Si miLSi!.
 • bii!D^nii pi*rNimi biid pi|vi!Si fi!mi^ *vitirN WiSi!.
 • pi|vi!Si fi!mi^ni& siiWi! ni&ci!nii jRr& aiiwiri! jmii krivivii:
  aisili SiiLi Ci!Dyiinii! diKilii! + pi|mii*Nti kr!li& nikli
  ai!si.ai!si.si& ni& pi|mii*Nti kr!li& miik^Si&Tni& nikli
  ai!T!mpT siT&^f&k!Tni& pi|mii*Nti kr!li& nikli
  ji*tinii diKiliini& pi|mii*Nti kr!li& nikli [ji! liigi# piDti# hi!yi tii!]