si#sviigitimi

mihikivyi rimiyiNmiio aiiviti& miitii=*pitii tirfnii simipi^N Biivini& }i!MQ¿mi% simij aiipiti& }iviNni& viitii^ aiipiN! sii@ jiN&ai! C&ai!. j! }iviN! pii!tiinii ni!Hh&ni miitii=*pitiini& si!vii, siir sioBiiL, aini! ecCipi$*ti^miio Jvini simi*pi^ti kr& d&w#o, miitii=*pitiini! ti&Wi^yiiHi krivivii kiviD ti@yiir kr&ni! ti!mini! kiviDmiio bi!siiD& pii!tiinii KiBi! uocik&ni! yiiHi krivi& ti! }iviNni! ti!minii simipi^N Biivi miiT! aini! ai!k aiidSi^ pi#H tir&k! aiij! piN aiipiN! yiid kr&ai! C&ai!. }iviN *viwiwimimiio }iviNni! aiidSi^ tir&k! riKi& aimi! *viwiWi&^aii!miio aiivii j sid%gi#Ni! aini! siirio mi$lyii!ni#o *siocini krviinii! pi|yitni kr&ai! C&ai! j!Wi& ti!miniimiio miiH miitii=*pitii miiT! ni*h piroti# simiij aini! simigi| riMTX miiT! piN simipi^N Biivi jigi!. aimi! biiLki!ni! ti!miniio hkni& siiWi!=siiWi! ti!mini& frj aini! jviibidir&Wi& piN mii*htigiir kr&ai! C&ai! j!Wi& ti!aii! aiidSi^ siotiini, aiidSi^ niigi*rk aini! *viSvi=miinivi& binivii tirf Dgi miioD& Sik!.


yi#*nifi!mi^

ri!nik DX!si&si

J = 7 , aiobir siok#li ,
Si*ktiniiWi mio*dr ni& siimi!,
BiRci
fi!ni=02642-269278 mii!biielii=9974031203yi#*nifi!mi^ aini! ai!si!sir&z

w|#*mili r!D&mi!eD aini! ai!si!sir&z hiusi

wi!L!ür mihid!vi mio*dr ni& simi!,
wi!li&k#vi& mi!eni r(D,
BiRci
mii!biielii=9429284093, 9601140710
aigityinii fi!ni niobir

si#*nili upiidyiiyi
[aiiciiyi^= u.mii.]
9377434161
Biirti& piT!li
[aiiciiyi^= pi|i. *vi]
9924757668
si#mini niiyik
[aiogi|!J miidyimi=si#pirviiezr]
8000728510
yiZi!si KioBiiti&
[ki!misi^=si#pirviiezr]
8511386411
Si@li!Mi pi|jipi*ti
[siiyinsi=si#pirviiezr]
9426564651

Quote